نظرسنجی عملکرد دبیران

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور

دبیر قرآن جناب آقای مزرعه لی 

دبیر معارف جناب آقای عبدیل زاده 

دبیر نگارش و ادبیات تکمیلی جناب آقای رحیم زاده 

دبیر عربی جناب آقای احسانی 

دبیر زیست شناسی جناب آقای مجلس آرائی 

 دبیر شیمی جناب آقای قنبری 

 دبیر فیزیک جناب آقای تقوی 

دبیر ریاضیات جناب آقای پورهاشم

دبیر مطالعات جناب آقای رئیسی 

دبیر کار و فناوری جناب آقای غلامی

 دبیر فرهنگ و هنر جناب آقای مردباری 

دبیر تربیت بدنی جناب آقای درشگی

مشاور دبیرستان جناب آقای وطن پرست 

دبیر ادبیات جناب آقای شیری  

دبیر معارف جناب آقای احمدزاده 

دبیر معارف و عربی جناب آقای تقوی     

دبیر ادبیات تکمیلی جناب آقای دلشاد 

دبیر کاروفناوری جناب آقای درویشی 

دبیر زیست شناسی جناب آقای خوش سعادت 

 دبیر ریاضیات جناب آقای رادمان    

دبیر فیزیک جناب آقای دیبا 

 دبیر ریاضیات جناب آقای شکوری 

دبیر مطالعات جناب آقای عبدالهی 

 دبیر زیست شناسی جناب آقای صدیقی 

  دبیر فیزیک جناب آقای عسگری

دبیر ریاضیات جناب آقای عسکری

 دبیر قرآن جناب آقای کاتب 

 دبیر ادبیات جناب آقای محامد 

 دبیر شیمی جناب آقای مجیدزاده   

دبیر شیمی جناب آقای موسوی

دبیر ریاضیات جناب آقای هادی نیا   

دبیر ادبیات تکمیلی جناب آقای هادوی 

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top