دبیران پایه هشتم

دبیران کلاس هشتم چهار

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر معارف جناب آقای عبدیل زاده  دبیر کار و فناوری جناب آقای غلامی دبیر تربیت بدنی جناب آقای درشگی مشاور دبیرستان جناب آقای وطن پرست  دبیر ادبیات جناب آقای شیری   دبیر  عربی جناب آقای تقوی      دبیر زی ...

دبیران کلاس هشتم سه

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر قرآن جناب آقای مزرعه لی  دبیر عربی جناب آقای عبدیل زاده  دبیر کار و فناوری جناب آقای غلامی دبیر تربیت بدنی جناب آقای درشگی مشاور دبیرستان جناب آقای وطن پرست  دبیر ادبیات جناب آقای شیری   دبیر معارف جناب آقای احم ...

دبیران کلاس هشتم دو

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر معارف جناب آقای عبدیل زاده   دبیر عربی جناب آقای احسانی  دبیر کار و فناوری جناب آقای غلامی  دبیر فرهنگ و هنر جناب آقای مردباری  دبیر تربیت بدنی جناب آقای درشگی مشاور دبیرستان جناب آقای وطن پرست  دبیر ادبیات ...

دبیران کلاس هشتم یک

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر عربی جناب آقای احسانی  دبیر کار و فناوری جناب آقای غلامی دبیر تربیت بدنی جناب آقای درشگی مشاور دبیرستان جناب آقای وطن پرست  دبیر ادبیات جناب آقای شیری   دبیر معارف جناب آقای احمدزاده  دبیر زیست شناسی جناب آقای خ ...
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top