دبیران پایه هفتم

دبیران کلاس هفتم چهار

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر قرآن جناب آقای مزرعه لی  دبیر معارف جناب آقای عبدیل زاده  دبیر تربیت بدنی جناب آقای درشگی مشاور دبیرستان جناب آقای وطن پرست  دبیر ادبیات جناب آقای شیری   دبیر معارف جناب آقای احمدزاده    دبیر ادبیات تک ...

دبیران کلاس هفتم سه

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر نگارش و ادبیات تکمیلی جناب آقای رحیم زاده  دبیر مطالعات جناب آقای رئیسی  دبیر تربیت بدنی جناب آقای درشگی مشاور دبیرستان جناب آقای وطن پرست  دبیر معارف و عربی جناب آقای تقوی      دبیر ادبیات تکمیلی جناب آقای ...

دبیران کلاس هفتم دو

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر نگارش و ادبیات تکمیلی جناب آقای رحیم زاده  دبیر زیست شناسی جناب آقای مجلس آرائی   دبیر تربیت بدنی جناب آقای درشگی مشاور دبیرستان جناب آقای وطن پرست  دبیر ادبیات جناب آقای شیری   دبیر معارف و عربی جناب آقای ت ...

دبیران کلاس هفتم یک

دبیر زبان جناب آقای پوراکبر                      دبیر زبان جناب آقای نمازپور                   دبیر زبان جناب آقای نسیم فر                     دبیر زبان  جناب آقای صادقپور دبیر زیست شناسی جناب آقای مجلس آرائی   دبیر تربیت بدنی جناب آقای درشگی مشاور دبیرستان جناب آقای وطن پرست  دبیر ادبیات جناب آقای شیری   دبیر معارف و عربی جناب آقای تقوی      دبیر کاروفناوری جناب آقای درو ...
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top